VOGELS ( alfabetisch gerangschikt)
(243 soorten)


Aalscholver

Alk

Alpenkauw

Appelvink

Arabische buulbuul

Audouin's meeuw

Baardman

Beflijster 

Bergeend

Bijeneter

Bladkoning

Blauwborst

Blauwe ekster


Blauwe kiekendief


Blauwe reiger


Boerenzwaluw


Bontbekplevier


Bonte kraai


Bonte strandloper


Bonte vliegenvanger


Boomklever


Boomkruiper


Boomleeuwerik


Boompieper


Boomvalk


Bosrietzanger


Bosruiter


Bosuil

Braamsluiper 


Brandgans


Brilduiker


Bruine kiekendief


Buizerd


Casarca


Chileense flamingo


Dodaars


Drieteenmeeuw


Drieteenstrandloper


Dwergmeeuw


Eidereend


Ekster


Engelse kwikstaart


Europese kanarie


Fazant


Fitis


Flamingo


Fuut


Gaai


Geelgors


Geelpootmeeuw


Gekraagde roodstaart


Gele kwikstaart


Geoorde Fuut


Goudhaan


Goudplevier


Goudvink


Grasmus


Graspieper


Graszanger


Grauwe gans


Grauwe klauwier


Groenling


Groenpootruiter


Grote barmsijs


Grote bonte specht


Grote burgemeester


Grote canadese gans


Grote gele kwikstaart


Grote jager


Grote karekiet


Grote lijster


Grote mantelmeeuw


Grote stern


Grote zaagbek


Grote zilverreiger


Grutto


Havik


Heggenmus


Heilige ibis


Holenduif


Hop


Houtduif


Huismus


Huiszwaluw


IJsduiker


IJsgors


IJsvogel


Indische gans


Jan-van-gent


Kanoet


Kauw


Keep


Kemphaan


Kievit


Klapekster


Kleine karekiet


Kleine mantelmeeuw


Kleine plevier


Kleine strandloper


Kleine zilverreiger


Kleine zwaan


Kleine zwartkop

Kleinst waterhoen


Kluut


Kneu


Knobbelzwaan


Koekoek


Koereiger


Kokardezaagbek


Kokmeeuw


Kolgans


Koolmees


Koperwiek


Kraanvogel


Krakeend


Kramsvogel


Krombekstrandloper


Krooneend


Kroonkraanvogel

Kruisbek


Kuifeend


Kuifleeuwerik


Kwak


Lachstern


Lepelaar


Matkop


Meerkoet


Merel


Middelste zaagbek


Monniksparkiet


Nijlgans


Nonnetje


Noordse goudvink

Noordse kwikstaart


Noordse stern


Noordse stormvogel


Notenkraker


Oeverloper


Oeverpieper


Oeverzwaluw 


Ooievaar


Paapje


Paarse strandloper


Palmtortel


Pelikaan


Pestvogel


Pijlstaart


Pimpelmees


Porseleinhoen


Purperreiger


Putter/Distelvink


Ralreiger


Ransuil


Regenwulp


Rietgors


Rietzanger


Ringmus


Ringsnaveleend


Rode wouw


Roek


Roerdomp


Roodborst


Roodborsttapuit


Roodhalsfuut


Roodhalsgans


Roodkeelduiker


Roodkopklauwier


Roodpootvalk


Rosse grutto


Rosse stekelstaart


Rotgans


Rouwkwikstaart


Ruigpootbuizerd


Scholekster


Sijs


Slangenarend


Slobeend


Smelleken


Smient


Sneeuwgors


Sperwer


Sporenkievit


Spreeuw


Sprinkhaanzanger


Staartmees


Steenloper


Steenuil


Steltkluut


Steppekievit


Stormmeeuw


Strandleeuwerik


Strandplevier


Tafeleend


Taigastrandloper


Tapuit


Temmincks strandloper


Tjiftjaf


Toendrarietgans


Torenvalk


Tuinfluiter


Tureluur


Turkse tortel


Vale gier


Veldleeuwerik


Velduil


Vink


Visarend


Visdief


Vorkstaartplevier


Vuurgoudhaan


Waterhoen


Waterpieper


Waterral


Watersnip


Waterspreeuw


Wespendief


Wilde eend


Wilde zwaan


Winterkoning


Wintertaling


Witgat


Witoogeend


Witte kwikstaart


Witwangstern


Wulp


Zanglijster


Zeearend


Zeekoet


Zilvermeeuw


Zilverplevier


Zomertaling


Zomertortel


Zwarte kraai


Zwarte mees


Zwarte roodstaart


Zwarte ruiter


Zwarte spreeuw


Zwarte stern


Zwarte wouw


Zwarte zee-eend


Zwarte zwaan


Zwartkop


Zwartkopmeeuw

   
FOTO'S  MET EEN VERHAAL

Aalscholver en blauwe reiger

Aalscholver in strijd
met snoek(jes)

Blauwe kiekendief met
muis

Blauwe kiekendief en
sperwer

Blauwe kiekendief en
torenvalk

Blauwe kiekendief
onderlinge strijd

Grote zilver in mistig landschap

Knobbelzwaan
territoriumstrijd

Knobbelzwaan
paringsritueel

Lepelaar met 2 jongen

Nonnetje met kikker

Ringen ooievaars

Ruigpootbuizerd met muis

Visdief visoverdracht

Wilde eend oversteken
           
VERZAMELINGEN     VOGELS

Blauwe reiger en lepelaar

Boerenzwaluw en huiszwaluw

Brandgans en kolgans

Buizerd en ekster

Buizerd en ruigpoot-
buizerd

Canadese gans en smient

Gele en witte kwikstaart

Goudplevier en kievit

Grauwe gans en lepelaar

Grote aalscholver
en ijsduiker

Grote en middelste zaagbek
"flirten"

Kanoet en tureluur

Kauw en roek

Kleine en wilde zwaan in
onderlinge strijd

Knobbelzwaan en
zwarte zwaan

Kuifeend en ringsnaveleend

Lepelaar en kleine zilver

Nonnetje en kuifeend

Noordse stern en visdief

Rietgors en vink

Rocher des Aigles

Steltlopers - Zeetrek

Scholekster en zilvermeeuw

torenvalk en kauw

Zwarte kraai en blauwe
kiekendief
     
PORTRETTEN

Boerenzwaluw

Buizerd

Ekster

Fazant

Fitis

Fuut

Gaai

Gele kwikstaart

Grote zaagbek  

Grutto

IJsduiker

IJsgors

IJsvogel

Kauw

Kievit

Knobbelzwaan

Kokmeeuw

Kuifeend

Nijlgans

Nonnetje

Ooievaar

Paarse strandloper

Roek

Scholekster

Spreeuw

Steenloper

Waterpieper

Wilde eend

Zanglijster

Zwarte kraai